27.11.2019 I trimestri õppetöö analüüs.
12.03.2020 II trimestri õppetöö analüüs.
04.06.2020 Põhikooli õpilaste järgmisse klassi üleviimine.
08.06.2020 Gümnaasiumiastme õpilaste järgmisse klassi üleviimine.
19.06.2020  Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamine.
                    Lõputunnistuste väljaandmine.
                    Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetanud õpilaste tunnustamine.
                    Õpilaste järgmisse klassi üleviimine. 
31.08.2020  Õppe- ja kasvatustegevuse analüüs.
                    Kooli üldtööplaani kinnitamine. 
                    Õpilaste järgmisse klassi üleviimine