24.11.2021 I trimestri õppetöö analüüs.
10.03.2022 II trimestri õppetöö analüüs.
08.06.2022 Põhikooli õpilaste järgmisse klassi üleviimine.
10.06.2022 Gümnaasiumiastme õpilaste järgmisse klassi üleviimine.
17.06.2022  Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamine.
                    Lõputunnistuste väljaandmine.
                    Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetanud õpilaste tunnustamine.
                    Õpilaste järgmisse klassi üleviimine. 
31.08.2022  Õppe- ja kasvatustegevuse analüüs.
                    Kooli üldtööplaani kinnitamine. 
                    Õpilaste järgmisse klassi üleviimine