Avinurme Gümnaasiumi 2.-9.klassidesse sisseastumiseks võetakse vastu avaldusi ja dokumente kogu õppeperioodi (septembrist augustini) jooksul.  

11.-12.klassi võetakse õppeperioodi kestel (septembrist augustini) õpilasi vastu õppekava sobivusel, eelnevate õpitulemuste ja vestluse alusel.

Avaldusi ja dokumente saab edastada kooli üldmeilile gymnaasium@avinurme.edu.ee või kooli kantseleis. 

Sisseastumiseks on vajalik esitada järgmised dokumendid:
1) avaldus - LINK  
2) sisseastuja isikutunnistuse (sünnitunnistus, pass või ID-kaart) koopia
3) eelmise klassi klassitunnistuse koopia (2.-12.klassi sisseastuja puhul), käesoleva õppeaasta klassitunnistuse koopia, hinneteleht jooksva õppeperioodi hinnetega
4) väljavõte õpilasraamatust
5) 1 foto suuruses 3x4 cm (õpilaspiletile) põhikoolis, 2 fotot suuruses 3x4 cm (õpilaspiletile ja õpinguraamatule) gümnaasiumiastmes
Lisaks tuleb kooliõele esitada lapse tervisekaardi väljavõte, mille väljastab eelmise kooli kooliõde või perearst.  

Lisaküsimused ja info seoses kooli sisseastumisega: 
tel 51 35 789 või kristina.pikas@avinurme.edu.ee (õppejuht Kristina Pikas)