Avinurme Gümnaasiumis on gümnasistil võimalus läbida 101 kursust, mille seas on nii riikliku õppekava alusel kohustuslikud kursused kui ka valikkursused. Gümnaasiumi jooksul õpitakse eesti keelt ja kirjandust (15 kursust), loodusaineid (15 kursust), sotsiaalaineid (11 kursust), kunstiaineid (5 kursust) ja kehalist kasvatust (6 kursust).

Matemaatikat õpitakse 15 kursust laia programmi alusel (14 kursust riikliku õppekava alusel + 1 lisakursus). Lai matemaatika annab ettekujutuse matemaatika tähendusest ühiskonnas, selle rakendamisest igapäevaelus, tehnoloogias, majanduses, loodus- ja täppisteadustes ning muudes valdkondades. Lahendatakse rakendusülesandeid, olulisel kohal on tõestamine ja põhjendamine. Laia matemaatika programmi läbimist eeldatakse sisseastumiseks näiteks Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas, sotsiaal- ja haridusteaduskonnas, matemaatika- ja informaatikateaduskonnas, loodus- ja tehnoloogiateaduskonnas ning enamikel Tallinna Tehnikaülikooli  ja mitmete teiste kõrgkoolide erialadel. Alates 2023/2024 õppeaastast uurime 10.klassi sisseastujatelt matemaatika õppe eelistusi ning soovijate olemasolul võimaldame õpet nii laia kui kitsa matemaatika osas. 

Edaspidistes õpingutes ning paljudel töökohtadel on oluline hea võõrkeeleoskus. Avinurme  Gümnaasiumis õpitakse B-keeleoskustasemel kahte võõrkeelt, mille eesmärgiks on omandada gümnaasiumi lõpul võõrkeeled vastavalt B1- või B2- keeleoskustasemele. 2023/24 õppeaastal 10.klassi sisseastujad õpivad A-võõrkeelena inglise keelt (12 kursust gümnaasiumi jooksul) ning B-võõrkeelena saksa või vene keelt (6 kursust gümnaasiumi jooksul).

Lisaks saab gümnaasiumis kolme aasta jooksul õppida erinevaid valikaineid (14 kursust): meediaõpetus, majandus- ja ettevõtlusõpetus, psühholoogia, autoõpetus (B-kat), informaatika, töö- ja tehnoloogiaõpetus ning riigikaitse.
Gümnaasiumiõpilasel on võimalus end teostada ka erinevates projektides, õpilasesinduse töös ning osa võtta huvi- ja sportrühmade tegevusest.