Traditsiooniliselt toimus enne sügisvaheaega koolis Rebaste nädal. Vana tudengitava kohaselt lastakse uutel gümnaasiumiastme õppuritel sooritada katseid ja ülesandeid, peale mida võetakse nad vastu täisväärtuslikeks gümnaasiumi liikmeteks. Rebaste proovilepanekuid ja vastuvõtmist gümnasistide hulka korraldasid abituriendid. Nädal algas kõikide kümnendike jaoks rebasemeigiga. Päevade jooksul tuli täita erinevaid ülesandeid- avaldada austust kaheteistkümnendike suhtes, välja mõelda loovaid etteasteid, täita rühmatöö ülesandeid, näidata tantsuoskusi ja kostümeerida end vastavalt loosi teel saadud rollile. Nädala alguses ja lõpul pakuti Rebastele jõu- ja energiajooki, mille olid energiat andvatest komponentidest valmistanud abituriendid ise. Nädal lõppes meeskonnatöö-ülesandega õues, kus tuli etteantud aja jooksul puhtaks pesta abiturientide autod. Enne vande andmist tuli Rebastel paaristööna valmistada oma kaaslasele pidulik mini-rebasekook, mille komponendid anti abiturientide poolt ette. Vande andmisega  said kõik Rebased nimetatud täisväärtuslikeks gümnasistideks.