Avinurme Gümnaasiumi 1.-9.klassidesse sisseastumiseks võetakse vastu avaldusi ja dokumente kogu õppeperioodi (septembrist maini) jooksul.

10.-12.klassi võetakse õppeperioodi kestel (septembrist maini) õpilasi vastu õppekava sobivusel, eelnevate õpitulemuste ja vestluse alusel. Nimetatud klassidesse sisseastujatel palume esmalt ühendust võtta õppejuhiga, et selgitada välja õppekavade sobivus. 

Suveperioodi vastuvõtuinfo edastatakse juuni alguses kodulehe vahendusel. 

Avaldusi ja dokumente saab edastada kooli kantseleis kohapeal või kooli üldmeilile gymnaasium@avinurme.edu.ee 

Sisseastumiseks on vajalik esitada järgmised dokumendid:

1) avaldus - LINK 

2) sisseastuja isikutunnistuse (sünnitunnistus, pass või ID-kaart) koopia

3) eelmise klassi klassitunnistuse koopia (2.-12.klassi sisseastuja puhul), käesoleva õppeaasta klassitunnistuse koopia, hinneteleht jooksva õppeperioodi hinnetega

4) väljavõte õpilasraamatust

5) põhikoolis 1 foto suuruses 3x4 cm (õpilaspiletile), gümnaasiumiastmes 2 fotot suuruses 3x4 cm (õpilaspiletile ja õpinguraamatule)

Lisaks tuleb kooliõele esitada lapse tervisekaardi väljavõte, mille väljastab eelmise kooli kooliõde või perearst.  

 

Lisaküsimused ja info seoses kooli sisseastumisega: 

tel 5590 5849 või kristina.pikas@avinurme.edu.ee (õppejuht Kristina Pikas)