Hea lapsevanem!

Alates 11.märtsist kuni 11.aprillini 2021. a on 1.-12.klassi õpilased Vabariigi Valitsuse otsusel distantsõppel. Piiranguid leevendatakse siis, kui koroonaviiruse levik Eestis on langenud tasemele, mis ei ohusta meditsiinisüsteemi toimepidevust. 

 

Kuidas toimub õpe 1.-12.klassides?

  • 5.-12.klassi õpilaste osas jätkub 1.märtsist 2021 alanud distantsõpe ning alates 11.märtsist asuvad distantsõppele õppima ka 1.-4.klasside õpilased. Seega lähtuvalt Vabariigi Valitsuse otsusest õpivad 1.-12.klassi õpilased alates 11.märtsist 2021 kuni 11.aprillini 2021 distantsilt. 
  • Äärmisel vajadusel võivad kontaktõppes jätkata hariduslike erivajadustega õpilased, samuti on võimalik erandkorras korraldada kontakttegevusi 1.-4.klassi õpilastele. 
  • Kõiki ettevaatusabinõusid rakendades tohib haridusasutuses viibida õppija, kes vajab hariduslikke tugiteenuseid või õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks või ta sooritab praktilist õpet, eksameid või teste. 
  • Seega õpivad 1.-12.klassi õpilased alates 11.märtsist distantsilt kuni vabariigi valitsus ei otsusta teisiti ning kooli kutsutakse õpilasi äärmisel vajadusel ning sel juhul kui nad õpetajate hinnangul vajavad tugiteenuseid ja konsultatsioone või sooritavad praktilist õpet või teste.
  • Juhul kui õpilast oodatakse kooli, siis saadetakse sellekohane info kooli poolt lapsevanemale telefoni ja ekooli vahendusel 3 päeva enne kontaktõppepäeva. Palume jälgida, et kooli tulev laps oleks terve ja ilma haigustunnusteta. Juhul kui laps ei saa kontaktõppepäeval osaleda, siis palume sellest teavitada koheselt õppejuhti. 
  • Juhul kui õpilane tuleb kooli kontaktõppepäevale ning vajab selleks transporti, siis on tagatud ka koolibusside sõitmine. 
  • Distantsõppes kasutavad õpetajad õpetamisel e-keskkondi ja veebitunde, mida lõimitakse paberkandjal õppematerjalidega. Päevade ja nädalate õppeülesanded sisestatakse aineõpetajate poolt ekooli õppetöö tunnikirjelduste alla. Teeme kõik endast oleneva, et iga nädala alguses on õpilasele nähtav juba kogu nädala plaan, mis võimaldab oma õppimist ka paremini planeerida. Juhul kui mõnel klassil või õpilasel on distantsilt õppimises erisused, siis on sellekohane info edastatud ekooli vahendusel.
  • Veebitundides ja e-keskkondades osalemiseks on vajalik, et kodus oleks arvuti. Veebitunnis on vajalik, et arvutil oleksid kõlar (või kõrvaklapid) ja mikrofon. Võimalusel võib kasutada kaamerat, kuid see ei ole kohustuslik. Juhul kui Teil on probleeme seoses arvuti tagamisega lapsele, siis saame leida koostöös sobiva lahenduse ning võimaldada kodus kasutamiseks kooli poolt tahvelarvuti. Palume võtta selleks ühendust telefonil 515 8517 või kirjutada kooli üldmeilile- gymnaasium@avinurme.edu.ee.
  • Kõikidest muudatustest õppetöös ja kogu oluline distantsõppe info edastatakse lapsevanematele läbi ekooli ja kodulehe. Palume jälgida antud kanaleid! Palume kontrollida Teil üle ka enda kontaktandmete õigsuse ekoolis (telefon, meiliaadress), et saaksime vajadusel Teiega kiiresti ühendust võtta!


Küsimuste korral seoses õppetöö korraldusega distantsilt palume pöörduda koolijuhi või õppejuhi poole!
Lugupidamisega, AG juhtkond