10.klassi sisseastumiseks võetakse vastu avaldusi ja dokumente pärast põhikooli lõpetamist. 

Esmane vastuvõtt 10.klassi toimub 28.juunini 2024. Avaldusi ja dokumente saab edastada koolis kohapeal või kooli üldmeilile gymnaasium@avinurme.edu.ee.

Lisavastuvõtt toimub kuni 16.augustini 2024. Kooli kantseleis saab esitada dokumente juunis ning augustis, juulis on kantselei suletud. 

Avinurme Gümnaasiumi 10.klassi võetakse vastu õpilane, kelle käitumine on hinnatud vähemalt rahuldavaks ning kelle põhikooli lõputunnistusel ei ole puudulikke hindeid ja eksamitulemused on vähemalt 50%. Erandjuhul võib puudulik olla 9.klassis üks trimestri- või õppeveerandi koondhinne ning sel juhul osaleb õpilane motivatsioonivestlusel. Motivatsioonivestluse eesmärgiks on tutvuda õpilaskandidaadiga, et hinnata tema motivatsiooni, sobivust ja võimekust gümnaasiumiastmes õppida. Kool jätab endale õiguse otsustada iga juhtumi üle eraldi.

Vestluse vajadus ja aeg määratakse pärast dokumentide esitamist.

Avinurme Gümnaasiumi gümnaasiumiastmes õpitakse kursuste süsteemis. Õpilase maksimaalne kohustuslik õppekoormus gümnaasiumi jooksul on 96 kursust. Avinurme Gümnaasiumis on gümnasistil võimalus läbida 104 kursust, mille seas on nii riikliku õppekava alusel kohustuslikud kursused kui ka valikkursused. Tutvuda gümnaasiumi õppeplaaniga saad SIIT

10.KLASSI SISSEASTUMISEKS ON VAJALIK ESITADA JÄRGMISED DOKUMENDID:


1) avaldus - LINK
2) sisseastuja isikutunnistuse (sünnitunnistus, pass või ID-kaart) koopia
3) põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe koopia
4) 9.klassi klassitunnistuse koopia
5) 2 fotot suuruses 3x4 cm (õpinguraamatule ja õpilaspiletile)
Dokumentide esitamisel edastatakse sisseastujale valikainete loend, mille hulgast tuleb teha valik gümnaasiumiastmes läbitavate valikainete osas.  

Lisaküsimused ja info seoses 10.klassi sisseastumisega: 
tel 51 35 789 kristina.pikas@avinurme.edu.ee (õppejuht Kristina Pikas)