10.klassi sisseastumiseks võetakse vastu avaldusi ja dokumente pärast põhikooli lõpetamist. 

Esmane vastuvõtt 10.klassi toimub 30.juunini 2023. Avaldusi ja dokumente saab edastada koolis kohapeal või kooli üldmeilile gymnaasium@avinurme.edu.ee.

Lisavastuvõtt toimub kuni 15.augustini 2023. Kooli kantseleis saab esitada dokumente juunis ning augustis, juulis on kantselei suletud. 

Avinurme Gümnaasiumi 10.klassi võetakse vastu õpilane, kelle käitumine on hinnatud vähemalt rahuldavaks ning kelle põhikooli lõputunnistusel ei ole puudulikke hindeid. Erandjuhul võib puudulik olla 9.klassis üks trimestri- või õppeveerandi koondhinne ning sel juhul osaleb õpilane motivatsioonivestlusel. Motivatsioonivestluse eesmärgiks on tutvuda õpilaskandidaadiga, et hinnata tema motivatsiooni, sobivust ja võimekust gümnaasiumiastmes õppida. Kool jätab endale õiguse otsustada iga juhtumi üle eraldi.

Vajadusel sooritab õpilane matemaatika lisatesti. Matemaatika lisatesti sooritavad õpilased, kelle põhikooli matemaatika lõpueksami või korduseksami tulemus on alla 50%. Matemaatika lisatest toimub 14.juunil 2023.a algusega kell 10.00 Avinurme Gümnaasiumi matemaatikaklassis. Testil on lubatud kasutada kalkulaatorit. Lisatesti tulemused teatakse testi sooritajatele kokkulepitud infokanali (meili, telefoni) vahendusel 15.juunil. Juhul kui lisatesti ei olnud võimalik mõjuvatel põhjustel (nt samal ajavahemikul kooli korduseksamil osalemine, tervislikud põhjused) sooritama tulla, siis määratakse lisatesti aeg avalduse esitamisel.  

Vestluse vajadus ja aeg määratakse pärast dokumentide esitamist ja/või lisatesti sooritamist (juhul kui lisatesti tulemus on alla 50%).

Avinurme Gümnaasiumi gümnaasiumiastmes õpitakse kursuste süsteemis. Õpilase maksimaalne kohustuslik õppekoormus gümnaasiumi jooksul on 96 kursust. Avinurme Gümnaasiumis on gümnasistil võimalus läbida 101 kursust, mille seas on nii riikliku õppekava alusel kohustuslikud kursused kui ka valikkursused. Tutvuda õppega gümnaasiumiastmes saad SIIT  

Matemaatikas on võimalik gümnaasiumiaastate jooksul õppida laia matemaatikat  või kitsast matemaatikat. Avinurme Gümnaasiumis on seni pakutud laia matemaatika kursust, mis annab võimaluse ja võimekuse jätkata õpinguid kõrgkoolides erialadel, mis nõuavad laia matemaatika teadmisi. Õppeaastal 2023/2024 10.klassi sisseastujatelt uurime matemaatika õppe eelistusi ning soovijate olemasolul võimaldame õpet nii kitsa kui laia matemaatika osas. Avaldust esitades tuleb koolis kohapeal märkida õppima asumise soov laia või kitsa matemaatika osas.

Lai matemaatika ja kitsas matemaatika erinevad nii sisu kui ka käsitluslaadi poolest. Laias matemaatikas käsitletakse mõisteid ja meetodeid, mida on vaja matemaatikateaduse olemusest arusaamiseks. Kitsa matemaatika õpetamise eesmärk on matemaatika rakenduste vaatlemine, et kirjeldada inimest ümbritsevat maailma teaduslikult ning tagada elus toimetulek.

Näitena võrdluseks matemaatika kursuste sisu: 

Kitsa matemaatika kursused

(8 kursust + 1 kordamiskursus riigieksamiks; kokku 9 kursust).

Laia matemaatika kursused

(14 kursust + 1 kordamiskursus riigieksamiks; kokku 15 kursust)

1. „Arvuhulgad. Avaldised. Võrrandid ja võrratused”

2. „Trigonomeetria”

3. „Vektor tasandil. Joone võrrand”

4. „Tõenäosus ja statistika”

5. „Funktsioonid I” 2

6. „Funktsioonid II“

7. „Tasandilised kujundid. Integraal“

8. „Stereomeetria“

9. Kordamine riigieksamiks

1. „Arvuhulgad. Avaldised“

2. „Võrrandid ja võrrandisüsteemid“

3. „Võrratused. Trigonomeetria I“

4. „Trigonomeetria II“

5. „Vektor tasandil. Joone võrrand“

6. „Tõenäosus, statistika“

7. „Funktsioonid I. Arvjadad“

8. „Funktsioonid“

9. „Funktsiooni piirväärtus ja tuletis“

10. „Tuletise rakendused“

11. „Integraal. Planimeetria kordamine“

12. „Geomeetria I“

13. „Geomeetria II“

14. „Matemaatika rakendused, reaalsete protsesside uurimine“

15. Kordamine riigieksamiks

 

10.KLASSI SISSEASTUMISEKS ON VAJALIK ESITADA JÄRGMISED DOKUMENDID:


1) avaldus - LINK
2) sisseastuja isikutunnistuse (sünnitunnistus, pass või ID-kaart) koopia
3) põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe koopia
4) 9.klassi klassitunnistuse koopia
5) 2 fotot suuruses 3x4 cm (õpinguraamatule ja õpilaspiletile)
Dokumentide esitamisel edastatakse sisseastujale valikainete loend, mille hulgast tuleb teha valik gümnaasiumiastmes läbitavate valikainete osas.  

Lisaküsimused ja info seoses 10.klassi sisseastumisega: 
tel 5590 5849 või kristina.pikas@avinurme.edu.ee (õppejuht Kristina Pikas)