Avinurme Gümnaasiumi 10.klassi võetakse vastu õpilane, kelle käitumine on hinnatud vähemalt rahuldavaks ning kelle põhikooli lõputunnistusel ei ole puudulikke hindeid. Erandjuhul võib puudulik olla 9.klassis üks trimestri- või õppeveerandi koondhinne ning sel juhul osaleb õpilane motivatsioonivestlusel. Motivatsioonivestluse eesmärgiks on tutvuda õpilaskandidaadiga, et hinnata tema motivatsiooni, sobivust ja võimekust gümnaasiumiastmes õppida. Kool jätab endale õiguse otsustada iga juhtumi üle eraldi.

Vajadusel sooritab õpilane matemaatika lisatesti. Matemaatika lisatesti sooritavad õpilased, kelle põhikooli matemaatika lõpueksami tulemus on alla 50 %. Matemaatika lisatest toimub 14.juunil 2022.a algusega kell 10.00 Avinurme Gümnaasiumi matemaatikaklassis. Testil on lubatud kasutada kalkulaatorit. Lisatesti tulemused teatakse testi sooritajatele kokkulepitud infokanali (meili, telefoni) vahendusel 15.juunil. 

Vestluse vajadus ja aeg määratakse pärast dokumentide esitamist ja/või lisatesti sooritamist (juhul kui lisatesti tulemus on alla 50%).

Avinurme Gümnaasiumi gümnaasiumiastmes õpitakse kursuste süsteemis. Õpilase maksimaalne kohustuslik õppekoormus gümnaasiumi jooksul on 96 kursust. Avinurme Gümnaasiumis on gümnasistil võimalus läbida 101 kursust, mille seas on nii riikliku õppekava alusel kohustuslikud kursused kui ka valikkursused. Tutvuda õppega gümnaasiumiastmes saad SIIT  

10.klassi sisseastumiseks võetakse vastu avaldusi ja dokumente pärast põhikooli lõpetamist.

Esmane vastuvõtt 10.klassi toimub 30.juunini 2023. Avaldusi ja dokumente saab edastada koolis kohapeal või kooli üldmeilile gymnaasium@avinurme.edu.ee.

Lisavastuvõtt toimub kuni 15.augustini 2023. Kooli kantseleis saab esitada dokumente juunis ning augustis, juulis on kantselei suletud. 

10.klassi sisseastumiseks on vajalik esitada järgmised dokumendid:
1) avaldus - LINK
2) sisseastuja isikutunnistuse (sünnitunnistus, pass või ID-kaart) koopia
3) põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe koopia
4) 9.klassi klassitunnistuse koopia
5) 2 fotot suuruses 3x4 cm (õpinguraamatule ja õpilaspiletile)
Peale dokumentide esitamist edastatakse sisseastujale valikainete loend, mille hulgast tuleb teha valik gümnaasiumiastmes läbitavate valikainete osas. 

Lisaküsimused ja info seoses 10.klassi sisseastumisega: 
tel 5590 5849 või kristina.pikas@avinurme.edu.ee (õppejuht Kristina Pikas)