Koolis on kesksel kohal õpilane. Et toetada õpilase haridusteed, arvestatakse õppekorralduse kujundamisel õpilaste erinevate võimetega, mis on vajalik selleks, et tagada kõigile õpilastele hea edasijõudmine. Lapse individuaalse arengu jälgimine ja toetamine on süsteemse, hästi informeeritud meeskonnatöö tulemus, millesse kaasatakse ka lapsevanem(ad).

Tugisüsteemide rakendamisel lähtutakse järgmistest üldpõhimõtetest:

• erivajaduste võimalikult varajane märkamine;

• lapse erivajaduste määratlemisel kohene tugiteenuste rakendamine;

• lapse ja perekonna kaasamine õpetustegevusse, sh nõustamine, juhendamine, arenguvestlused;

Koolis rakendatavateks tugiteenusteks on:

·         logopeediline abi;

·         õpiabi;

·         pedagoogiline nõustamine;

·         ainealased konsultatsioonid ja järelaitamine;

·         individuaalne õppekava;

·         arenguvestlused.

Tugiteenuste rakendamise vajadus fikseeritakse õppenõukogu otsuse ja direktori käskkirjaga.

Tugiteenuse rakendamiseks on vajalik lapsevanema nõusolek.

Töö toimub erilise andekusega õpilastega (õpetajate ainekonsultatsioonid ja olümpiaadide ettevalmistamine) ja õpilastega, kellel ilmnevad

·         õpiraskused;

·         kohanemisraskused;

·         suhtlemisraskused;

·         vägivaldne käitumine, allumatus;

·         emotsionaalsed probleemid.