Kakskümmend aastat tagasi toimusid Avinurme koolis Avatud Meele Instituudi  programmi "Lugemine ja kirjutamine iseseisva mõtleja kujundamiseks" raames kaks aastat väldanud kõiki õpetajaid kaasanud üldkoolitused. Need koolitused tõid uusi suundi ja muutsid õpetamise paradigmat. Õpetajakeskne biheivioristlik õpikäsitus asendus õpilasekeskse konstruktivistliku käsitusega. Aastakümnete jooksul leidis laiemat rakendamist ja kõlapinda õppeprotsessis eelkõige avastus-, projekt- ja õuesõpe.  Selge see, et need õpikäsitused on tänasel päeval teisenenud, ajas muutunud ja arenenud ning nende eesmärgipärane kasutamine õppeprotsessis vajab uusi ideid, perspektiive ning lähenemisnurki eelkõige IKT ja digimaailma arenguid arvestades.

Projekti "Kaasaegsete õpikäsituste rakendamine Avinurme Gümnaasiumis” peaeesmärk on omandada uusi teadmisi ja oskusi kaasaegsetest õpikäsitustest ja didaktikatest ning rakendada neid RÕK-is ja ainekavades püstitatud eesmärkide ja õpitulemuste saavutamisel. Teisalt suurendada läbi rahvusvahelise kogemuse haridustöötajate enesekindlust ja motivatsiooni, arendada keeleoskust ning erialast pädevust.

Projekti toetab Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur Erasmus+ programmist.

Projekti raames osalevad Avinurme Gümnaasiumi 14 haridustöötajat 8 erineval koolitusel.

Õpirändeprojekti käigus osalesid haridustöötajad järgmistel rahvusvahelisel koolitustel:

1. Outdoor education- sustainable education activities for health and environmental awareness (Portugal)

1

2. Outdoor education. Exploration, study and story-telling, of the Cultural and Environmental Heritage (Itaalia)

6

3. Smart Teachers Play More Outdoors (Hispaania)

e

4. Outdoor education- sustainable education activities for health and environmental awareness (Island)

e

5. Museum Walks: Integrating Local History In Your Classroom (Kreeka)

1

6. ICT in your class (Kreeka)

5

7. Project and Competence Based Learning: innovative and effective methods and tools (Itaalia)

7

8. Interactive ICT-based, web and digital tools for an effective blended, flipped and cooperative learning (Itaalia)

5