29.11.2023 I trimestri õppetöö analüüs.
13.03.2024 II trimestri õppetöö analüüs.
07.06.2024 Põhikooli õpilaste järgmisse klassi üleviimine.
10.06.2024 Gümnaasiumiastme õpilaste järgmisse klassi üleviimine.
20.06.2024  Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamine.
                    Lõputunnistuste väljaandmine.
                    Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetanud õpilaste tunnustamine.
                    Õpilaste järgmisse klassi üleviimine. 
28.08.2024  Õppe- ja kasvatustegevuse analüüs.
                    Kooli üldtööplaani kinnitamine. 
                    Õpilaste järgmisse klassi üleviimine