23.11.2022 I trimestri õppetöö analüüs.
09.03.2023 II trimestri õppetöö analüüs.
07.06.2023 Põhikooli õpilaste järgmisse klassi üleviimine.
08.06.2023 Gümnaasiumiastme õpilaste järgmisse klassi üleviimine.
21.06.2023  Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamine.
                    Lõputunnistuste väljaandmine.
                    Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetanud õpilaste tunnustamine.
                    Õpilaste järgmisse klassi üleviimine. 
29.08.2023  Õppe- ja kasvatustegevuse analüüs.
                    Kooli üldtööplaani kinnitamine. 
                    Õpilaste järgmisse klassi üleviimine