Karjäärinõustamine

Oktoobris toimuma pidanud karjäärinõustamine lükkus läbiviijate haigestumise tõttu edasi novembrikuusse. Karjääriinfotunnid toimusid 10.novembril.  Karjääriinfotunde viis läbi Eesti Töötukassa karjääriinfo spetsialist Margit Alliksaar. Igale klassile toimusid infotunnid/töötoad eraldi ning tundide ajad ja teemad olid järgmised: 

1.tund- 8.klass-haridussüsteem ja õppimisvõimalused ning töömaailm 

2. tund- 9.klass- haridussüsteem ja õppimisvõimalused ning kooli ja tööle kandideerimiseks valmistumine

Tagasi Kooli külalistunnid

Ohvriabi koostöös Tagasi Kooli programmiga viib sellel poolaastal üle Eesti läbi 250 külalistundi teemal “Noortele turvalistest suhetest”. Projektiga on liitunud 100 ohvritega töötavat valdkonna eksperdist külalisõpetajat. Nende hulgas näiteks prokurörid, juhtivuurijad, kliinilised psühholoogid, ohvriabi spetsialistid, sotsiaalnõustajad, pereterapeudid, kriisinõustajad, juristid jt. Meie kooli külastasid ohvriabi spetsialist Rita Kaasik ning Politsei- ja Piirivalveametist piirkonnapolitseinik Stefani Korman. Koolipoolne koordinaator oli inimeseõpetuse õpetaja Kristina Pikas.

Füüsika õpikojad 2021/2022 õppeaastal

Avinurme Gümnaasium on TÜ füüsika õpikoja tugikool. Meie koolis toimub sellel õppeaastal füüsika gümnaasiumi õpikoda. Teine õpikoda on 15.novembril ning õppeaastas toimub kokku kuni 8 kohtumist. Ühe õpikoja kestus on 4 koolitundi. Meie koolist osalevad õpikojas kõik gümnaasiumi õpilased ning võimekamad õpilased 9.klassist. Füüsika õpikoda gümnaasiumile on laiendatud ning intensiivne kursus, mis käsitleb järgnevaid teemasid: mõõtmised, mehhaanika, termodünaamika, elekter ja magnetism, optika, osakeste füüsika ja radioaktiivsus, spektroskoopia.

Rebaste nädal

Traditsiooniliselt toimus enne sügisvaheaega koolis Rebaste nädal. Vana tudengitava kohaselt lastakse uutel gümnaasiumiastme õppuritel sooritada katseid ja ülesandeid peale mida võetakse nad vastu täisväärtuslikeks gümnaasiumi liikmeteks. Rebaste proovilepanekuid ja vastuvõtmist gümnasistide hulka korraldasid abituriendid. Nädal algas kõikide kümnendike jaoks rebasemeigiga. Päevade jooksul tuli täita erinevaid ülesandeid- avaldada austust kaheteistkümnendike suhtes, kirjutada luuletusi, näidata tantsuoskusi ja kostümeerida end vastavalt loosi teel saadud rollile.

Matriklihommik

22.oktoobril lõppes 10.klassi õpilastel nende esimene kursus gümnaasiumiastmes õppides ning sel puhul algas koolipäev eelmisel õppeaastal alguse saanud gümnaasiumiastme matriklihommikuga. Pärast koolijuhi sõnavõttu tuli õpilastel esmalt oma teadmisi näidata matriklihommiku tunnikontrollis, milles oli küsimusi nii gümnaasiumi õppekava kui ka kooli igapäevaelu osas. Seekordses tunnikontrollis pidid 10.klassi õpilased kaotusega alla andma abiturientidele. Ürituse teine osa hõlmas gümnaasiumi õpinguraamatute kätteandmist vastsetele gümnasistidele. 

Õpetajate päev

5.oktoobril tähistasime koolis õpetajate päeva. Traditsiooniliselt alustasime hommikut aktusega kultuurikeskuses. Aktuse viisid läbi abituriendid ning seda ilmestasid päevakohased luuletused ning 1.klassi laste ja 11.klassi Martini laulud. Abituriendid olid kõikides klassides läbi viinud küsitluse, millised meie õpetajad on ning selle tulemuste alusel olid kokku pandud meeleolukad iseloomustused koos fotodega. Õpetajate päeva koolijuht Kenrih Korol rääkis oma kõnes õpetajate tööst ning võrdles õpetaja ja õpilase elu ja kohustusi.