STRATEEGIA

HUVITEGEVUS JA  HUVIRINGIDE  STRATEEGIA AVINURME GÜMNAASIUMIS 2011-2016 aastatel.

 

Huvitegevuse funktsioonid

Huviharidus ja huvitegevus on noorsootöö valdkond - pikaajaline (huviharidus) või lühiajaline (huvitegevus) süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel tasemeõppest ja tööst vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal. 

·         Huvitegevuse ülesandeks on pakkuda inimesele tegelda sellega, mis meeldib. Laste  puhul mängivad siin rolli inimesed, kes neid ümbritsevad. Vahel lapsed teavad, mida nad tahavad, kuid sageli vajavad nad enne ise otsustamist täiskasvanute nõuandeid.

 

·         Huvitegevuses toimub õppimine läbi tegevuse, isikliku kogemuse- kogemuslik õppimine. Läbi huvitegevuse arenevad olulised isikuomadused nagu töökus, sihikindlus, saavutusvajadus, vastutustunne, kohusetunne. Kuigi huvitegevuses tegeldakse õpilastega individuaalsemalt, aitavad huviringid kaasa kollegiaalsustunde tekkimisele ning koostöövõime suurenemisele.

 

·         Huvitegevuses osalemine arendab vaimseid ja füüsilisi võimeid, sotsiaalseid teadmisi, oskusi ja kogemusi. Üldhariduskool annab teadmistebaasi, aga ei anna praktilisi ja sotsiaalseid oskusi. Need oskused saavad lapsed huvitegevusest.

 

·         Huvitegevuse kaudu saavutatakse enam tunnustust, eduelamusi. Eriti positiivne ja oluline on selle mõju üldhariduskoolis tõrjutud, vähese õpiedukusega või õpiraskustes noorte jaoks. Huvitegevus üldhariduskoolis parandab õpilaste-õpetajate suhteid. Huviringides saavutatakse juhendajaga vahetum kontakt, õpetaja-õpilase suhe on mitteformaalsem, loomulikum, avatum, õpilaste suhtes vabam. Huviringides ei ole hindamissüsteemi ega kriteeriume, seetõttu on õhkkond õpilase ja juhendaja poolt vabam.

 

·         Kaasatus huvitegevusse vähendab üldhariduskoolides väljalangemise tõenäosust, assotsialiseerumise võimalust, seda eriti poiste osas. Huvitegevusel on seetõttu ka kuritegevust ennetav funktsioon.

 

·         Huvitegevus toetab iseseisvust, omaalgatust, initsiatiivikust, aktiivsust.

 

·         Kuigi huvitegevus on lapse jaoks lisakoormuseks, on märgitud ka huvitegevuse lõõgastavat ning pingetmaandavat mõju. Kuna õppeprogramm üldhariduskoolis on teadmistemahukas ning küllalt tihe, saavad lapsed ennast huvitegevuse kaudu maandada, stressist ja pingest vabastada.

 

·         Aktiivselt huvitegevuses osalenu kannab oma kogemuse ja positiivse hoiaku edasi järgnevale põlvkonnale lapsevanemana.

 

Huviringide strateegia aastatel 2011-2016

Huviringide strateegia on väljatöötatud Avinurme Gümnaasiumi 2010. aasta  huviringide tegevuse aruande põhjal.

 

2010. aasta huviringid ja treeningud.

2010. aastal tegutses Avinurme Gümnaasiumis 20 erinevat ringi ja 4 treeningut. Ringi- ja treeningtegevust pakuti nädalas erinevatele vanuserühmadele 65 tunni  ulatuses.

 

Huviringide planeerimine aastateks 2011-2016.

Huviringide käivitamisel arvestatakse eelkõige õpilaste huve. Igal sügisel viiakse õpilaste seas läbi küsitlus, kus selgitatakse, milliste  ringitegevuste vastu on neil  huvi. Miinimum õpilaste arv ringis lepitakse kokku ringi käivitamisel ( kuid kindlasti mitte alla 5 õpilase).

Kooli prioriteediks on toetada erinevaid ainealaseid ringe, muusika- käsitöö ja tantsuringe ning sporditreeninguid.

 

Vastavalt võimalustele organiseerib huvijuht ringitegevuse, eelnevalt kokku leppides kooli juhtkonnaga.

 

Huviringide rahastamine 2011-2016

Huviringid ja treeningud võivad kasutada tasuta õpperuume. Ringijuhendaja- ja treeneritasu maksatakse vastavalt töölepingus kokkulepitud töömahu ulatuses kooli eelarvest. Võimalusel toetatakse ka huviklasside ja huviklubide tegevust.

 

Õppemaks on lubatud ainult muusikaklassis õppivatele õpilastele direktori käskkirjaga vastuvõetud kuumaksena.  

 

Ringitegevuseks vajalikud õppevahendid ja -materjalid muretseb õpilane ise või ostetakse koos ringijuhendajaga. Ringijuhendaja peab raha kogumiseks kirjutama direktorile põhjendatud  avalduse ning hiljem esitama kuludokumendid ja aruandluse kasutatud rahade kohta.

Iga aasta oktoobris peab ringijuhendaja esitama huvijuhile ringitegevuse toetuseks  eelarve,  mis võimalusel ka rahastatakse kooli eelarvest.

 

Kõigil ringijuhendajatel on õigus ringitegevuseks taotleda raha erinevatest fondidest ja programmidest.