PIKAPÄEVARÜHM

Töö pikapäevarühmas on ette nähtud eelkõige huvitegevuseks, võimalusel ka õppetööks. Koduste tööde tegemisel on oluline osa ka vanematepoolne abi ja kontroll.

Pikapäevarühma eesmärgid:

• aidata lastel kooli ja kaaslastega kergemini kohaneda mängu ja ühiste ettevõtmiste läbi;

• kujundada lastes iseseisva töö harjumusi;

• õpetada lastele vastutustunnet;

• abistada õpilasi kodutööde tegemisel;

• õpetada lastele vastutustunnet;

• arendada õpilaste sotsiaalseid oskusi;

• õpetada oskust teistega arvestada;

• organiseerida   klassivälist   tegevust   (raamatute   lugemine,   joonistamine,   arendavate

töölehtede täitmine);

• organiseerida aktiivset puhkust õues;

• muuta laste viibimine pikapäevarühmas toredaks ja huvitavaks;

• suhtuda igasse lapsesse kui indiviidi, näidata tähelepanu, respekti.

 

Pikapäeva töökorraldus 2018/2019.õ-a

Õpilane võetakse pikapäevarühma lapsevanema kirjaliku avalduse alusel.
Pikapäevarühm töötab 1.-4.klassi õpilastele, kes kasutavad kooli tulekuks ja koolist koju minekuks ühistransporditeenust.
Pikapäevarühma õpetaja on Taive Korol.
Pikapäevarühma õpilased peavad rühmas viibides järgima Avinurme Gümnaasiumi kodukorda, pikapäevarühma reegleid ja õpetaja antud korraldusi.

Pikapäevarühma reeglid
 
Õpilane tuleb pikapäevarühma kohe pärast õppetundide, logopeedi-, õpiabi- või järelaitamistunni või huvialaringide lõppu.
Pikapäevarühmast lahkub õpilane lapsevanema kirjalikul loal või õpetaja teadmisel ja loal.
Pikapäevarühma õpilane osaleb pikapäevatöös vastavalt rühma päevaplaanile ning arvestab kõikides tegevustes kaasõpilastega.
 
Pikapäevarühma tegevused
 
Pikapäevarühm võimaldab koolist kaugemal elavatele lastele tuge ja järelvalvet õppetööst vaba aja sisustamisel ning koduste ülesannete täitmisel.
Pikapäevarühmaga samal ajal viibivad õpilased ka logopeedi, õpiabi ja järelaitamistundides.
Pikapäevarühmaga samal ajal töötavad koolis mitmesugused tasuta huvialaringid, mille tegevusest pikapäevarühmalapsed saavad osa võtta.
Kooli raamat+ukogust on võimalik laenutada raamatuid nii rühmas lugemiseks kui ka koju.

PIKAPÄEVARÜHMA NÄDALAPLAAN
 
ESMASPÄEV
5.tund   1., 4.klass – käeline tegevus õpetajaga või õuesõppetund
6.tund   1. - 4.kl  lapsed õpetajaga õppekäigul kooli ümbruses või ühistegevus  
              koolimajas
SÖÖMINE
7.tund    õppimistund kõigile
8.tund    0,5 tundi lauamängude mängimine või mängud õues
 
TEISIPÄEV
5.tund      1.klass – käeline tegevus õpetajaga või õuesõppetund
6.tund      1.-4.kl soovijad rahvatantsuringis;  
                 ülejäänud 1.-4.kl lapsed õpetajaga õppekäigul kooli ümbruses või
                 ühistegevus koolimajas
SÖÖMINE
7.tund    õppimistund kõigile
8.tund    0,5 tundi lauamängude mängimine või mängud õues 
 
KOLMAPÄEV
6.tund     3.-4.kl poisid poistekooris; ülejäänud 1.-4.kl lapsed õpetajaga õppekäigul 
                kooli ümbruses või ühistegevus koolimajas
SÖÖMINE
7.tund    3.-4.kl poisid poistekooris; ülejäänud 1.-4.kl lastele õppimistund
8.tund    0,5 tundi lauamängude mängimine või mängud õues
 
NELJAPÄEV
5.tund    1.-2.klass – õpetajaga käeline tegevus või õuesõppetund
6.tund    1.-3.kl lapsed õpetajaga õppekäigul kooli ümbruses või ühistegevus 
                koolimajas
SÖÖMINE
7.tund    õppimistund kõigile
8.tund    0,5 tundi lauamängude mängimine või mängud õues
 
REEDE
5.tund    1.- 2. klass- õpetajaga käeline tegevus või õuesõppetund
6.tund    1.-4.kl ühismängud või muu tegevus aulas, klassis või kooli ümbruses
SÖÖMINE
7.tund    ühistegevus klassis või aulas kella 14.30-ni, klassiruumi või aula korrastamine või jalutuskäik ja liikumine õues kella 14.45-ni.