PIKAPÄEVARÜHM

Töö pikapäevarühmas on ette nähtud eelkõige huvitegevuseks, võimalusel ka õppetööks. Koduste tööde tegemisel on oluline osa ka vanematepoolne abi ja kontroll.

Pikapäevarühma eesmärgid:

• aidata lastel kooli ja kaaslastega kergemini kohaneda mängu ja ühiste ettevõtmiste läbi;

• kujundada lastes iseseisva töö harjumusi;

• õpetada lastele vastutustunnet;

• abistada õpilasi kodutööde tegemisel;

• õpetada lastele vastutustunnet;

• arendada õpilaste sotsiaalseid oskusi;

• õpetada oskust teistega arvestada;

• organiseerida   klassivälist   tegevust   (raamatute   lugemine,   joonistamine,   arendavate

töölehtede täitmine);

• organiseerida aktiivset puhkust õues;

• muuta laste viibimine pikapäevarühmas toredaks ja huvitavaks;

• suhtuda igasse lapsesse kui indiviidi, näidata tähelepanu, respekti.

 

Pikapäeva töökorraldus 2017/2018.õ-a

Õpilane võetakse pikapäevarühma lapsevanema kirjaliku avalduse alusel.
Pikapäevarühm töötab 1.-4.klassi õpilastele, kes kasutavad kooli tulekuks ja koolist koju minekuks ühistransporditeenust.
Pikapäevarühma õpetaja on Taive Korol.
Pikapäevarühma õpilased peavad rühmas viibides järgima Avinurme Gümnaasiumi kodukorda, pikapäevarühma reegleid ja õpetaja antud korraldusi.

Pikapäevarühma reeglid
 
Õpilane tuleb pikapäevarühma kohe pärast õppetundide, logopeedi-, õpiabi- või järelaitamistunni või huvialaringide lõppu.
Pikapäevarühmast lahkub õpilane lapsevanema kirjalikul loal või õpetaja teadmisel ja loal.
Pikapäevarühma õpilane osaleb pikapäevatöös vastavalt rühma päevaplaanile ning arvestab kõikides tegevustes kaasõpilastega.
 
Pikapäevarühma tegevused
 
Pikapäevarühm võimaldab koolist kaugemal elavatele lastele tuge ja järelvalvet õppetööst vaba aja sisustamisel ning koduste ülesannete täitmisel.
Pikapäevarühmaga samal ajal viibivad õpilased ka logopeedi, õpiabi ja järelaitamistundides.
Pikapäevarühmaga samal ajal töötavad koolis mitmesugused tasuta huvialaringid, mille tegevusest pikapäevarühmalapsed saavad osa võtta.
Kooli raamat+ukogust on võimalik laenutada raamatuid nii rühmas lugemiseks kui ka koju.

PIKAPÄEVARÜHMA NÄDALAPLAAN

ESMASPÄEV
5.tund   1., 2., 4.klass – õppekäigul kooli ümbruses
6.tund   1. -  4.klass ühistegevus koolimajas;
            2. -  4.kl soovijad huvialaringis;
           
SÖÖMINE
7.tund    õppimistund kõigile
8.tund    0,5 tundi lauamängude mängimine


TEISIPÄEV

5.tund      1., 2.klass – õppekäik kooliümbruses
6.tund      1.-3.kl lapsed õpetajaga õppekäigul kooli ümbruses või ühistegevus koolimajas

SÖÖMINE
7.tund    1-4.klassi poisid poistekooris, ülejäänud lapsed õppimistunnis
8.tund    0,5 tundi lauamängude mängimine


KOLMAPÄEV

5.tund     1.kl õppekäik kooliümbruses;

6.tund     1.- 3.kl tüdrukud koorilaulus,
              ülejäänud 1.-4.kl lapsed õpetajaga õppekäigul kooli ümbruses või ühistegevus  
              koolimajas

SÖÖMINE
7.tund    õppimistund kõigile
8.tund    0,5 tundi lauamängude mängimine


NELJAPÄEV
5.tund    1., 2.klass õppekäigul kooli ümbruses 
6.tund    1.-4.kl soovijad rahvatantsuringis, ülejäänud õpetajaga õppekäigul kooli ümbruses või ühistegevus koolis.

SÖÖMINE
7.tund    4.klass tüdrukud koorilaulus, ülejäänud lapsed õppimistunnis.
8.tund    0,5 tundi lauamängude mängimine


REEDE
5.tund    1.klass - õppekäigul kooli ümbruses;
6.tund    ühismängud või osalemine huvialaringides (1.-4.kl lapsed)

SÖÖMINE
7.tund    ühistegevus klassis või kooli ümbruses kella 14.30-ni.