PÕHIMÄÄRUS

 

AVINURME GÜMNAASIUMI
ÕPILASESINDUSE PÕHIMÄÄRUS

       I ÜLDSÄTTED

1.1. Avinurme  Gümnaasiumi Õpilasesindus  on aktiivsete isikute  õpilasühendus, mis on loodud 01. september 2000 a .

1.2. Õpilaskogu tegutseb Avinurme  valla piirkondliku õpilasorganisatsioonina.

1.3. Õpilaskogu ametlik nimetus on Avinurme  Gümnaasiumi Õpilasesindus (inglise keeles Avinurme Gymnasium Students Goverment, lühend AGSG ), lühendnimena AGÕE ja kõnekeeles AGE.

1.4. Õpilaskogu juriidiline aadress ja juhatuse asukoht:

Avinurme  Gümnaasium

Võidu 16

Avinurme 42101

Ida-Virumaa

Eesti Vabariik

1.5. Juhatuse maksimaalne arv on 7 õpilast.

1.6. Õpilaskogu töökeel on eesti keel.

1.7. Õpilaskogu on poliitiliselt ja usuliselt sõltumatu.

1.8. Oma tegevuses lähtub õpilaskogu Eesti Vabariigi õigusaktidest, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni lapse õiguse konventsioonist, kooli sisekorraeeskirjast, Avinurme  Gümnaasiumi põhikirjast, juhtorganite otsustest ja käesolevast põhikirjast.

 

II ÕPILASESINDUSE  KOOSSEIS

2.1. Õpilaskogu koosneb presidendist, asepresidendist, juhatuse liikmetest (väike ring), lihtliikmetest (suur ring) ja koolidirektsiooni liikme(te)st (huvijuht).

III TEGEVUSE EESMÄRGID JA NENDE SAAVUTAMISE VAHENDID

3.1. Õpilaskogu eesmärgid on:

3.1.1. Oma kooli õpilaste õiguste kaitsmine erinevate institutsioonide ees;

3.1.2. Oma kooli õpilaste huvide esindamine igal tasandil;

3.1.3 Õpilaste olukorra parandamine;

3.1.4. Koostöö ja selle korraldamine direktsiooni, hoolekogu, huvijuhi, õpetajate, õpilaste, vanemate ja muude organisatsioonidega;

3.2. Oma eesmärkide saavutamiseks õpilasesindus:

3.2.1 Teeb koostööd kodu- ja välismaiste ühenduste ja liitudega;

3.2.2. Korraldab oma liikmeskonna ja õpilaste elu edendavaid üritusi ja seminare;

3.2.3. Tegutseb kooli õpilaste huvides;

3.2.4 Korraldab tuluüritusi;

3.2.5. Osaleb oma liikmete kaudu kooli ja hoolekogu tegevuses;

3.3. Õpilaskogu tegevuse majandusliku aluse moodustavad:

3.3.1. Vabatahtlikud annetused;

3.3.2. Korraldavatest üritustest ja ettevõtmistest laekuv tulu;

3.3.3. Oma rahalisi vahendeid kasutab õpilaskogu oma põhikirjas nimetatud eesmärkide saavutamiseks.

IV LIIKMESKOND

4.1. Õpilaskogu otsustab õpilaskogu liikmeks vastuvõtmise ja väljaheitmise lähtudes õppeedukusest või ühiskondlikust aktiivsusest,

4.2. Õpilaskogu peab liikmete arvestust.

4.3. Liikmeksolek õpilaskogus on vabatahtlik.

4.4 Õpilaskogu juhatusel on õigus õpilaskogust välja heita liige, kes ei täida Avinurme  Gümnaasiumi sisekorraeeskirja, riiklikke üldkehtivaid käitumis- ja kõlblusnorme, endale võetud õpilasesindusega seotud kohustusi või põhikirjaga talle pandud kohustusi.

4.5. Õpilasesindusel on õigus kustutada nimekirjast liikmed, kes on koolist lahkunud.

V ÜKSIKLIIKMED

5.1. Õpilaskogu liikmeks võib saada iga Avinurme  Gümnaasiumis õppiv isik, vanuse alammäär on 12 eluaastat.

5.1.1. 5.-12.klasside esindajad valitakse vabatahtlikkuse alusel iga õppeaasta alguses. Igast klassist peaks õpilaskogusse kuuluma vähemalt kaks õpilast. Esindaja ülesandeks on oma klassi õpilaste arvamuste, ideede, vajaduste edastamine juhatusele.

5.1.2. Juhatusse kuuluvad 9.-12.klasside esindajad, aktiivsemad liikmed, õpilaskogu protokollija.

5.2. Õpilaskogu üksikliikmel on õigus:

5.2.1. Osaleda ettenähtud korras õpilaskogu tegevuses;

5.2.2.  Valida ja olla valitud juhatusse;

5.2.3. Olla informeeritud õpilaskogu juhatuse tegevusest;

5.2.4. Esindada volituse alusel õpilaskogu;

5.2.5. Osaleda õpilaskogu korraldatud üritustel;

5.2.6. Algatada õpilaskogu kokkukutsumist ettevalmistatud päevakorra alusel;

5.2.7. Teha ettepanekuid õpilaskogu tegevuse arendamiseks ja tõhustamiseks;

5.2.8. Peatada oma liikmeksolek õpilaskogus.

5.3. Presidendil (asepresidendil)  on õigus esindada õpilasesindust   kooli hoolekogus, õppenõukogus.

5.3.1. Õpilaskogust hoolekogusse või õppenõukogusse valitud esindajad on kohustatud tegema suusõnalise või kirjaliku ettekande õpilaskogule ja/või õpilaskogu presidendile hoolekogus/õppenõukogus toimunust.

5.4. Õpilaskogu üksikliige on kohustatud:

5.4.1. Järgmine õpilaskogus põhikirja, juhtorganite otsuseid, kooli sisekorraeeskirja ja riiklikke üldkehtivaid käitumis- ja kõlblusnorme;

5.4.2. Täitma endale võetud õpilaskoguga seatud kohustusi;

5.4.3. Tegutsema õpilaskogu põhikirjaliste eesmärkide saavutamise huvides.

5.5. Iga õpilaskogu liige on vastutav õpilaskogu otsuste eest.

VI KOOSOLEKUD

6.1. Õpilaskogu koosolek toimub üks kord kuus kindlaks määratud kuupäeval või vastavalt vajadusele sagedamini.

6.2. Õpilaskogu koosolekutest võtavad osa kõik liikmed.

6.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 2/3 liikmetest.

6.4. Koosolekud 5.-12.klasside klassivanemate ja lihtliikmetega  toimuvad kord nädalas kindlaks määratud ajal.

6.5. Erakorraline koosolek kutsutakse kokku vajadusel presidendi või juhatuse poolt.

6.6. Koosolekud on avalikud.

VII HÄÄLETAMINE

7.1. Päevakord kinnitatakse lihthäälteenamusega.

7.1.1. Igal liikmel on üks hääl.

7.1.2. Koolidirektsiooni liige on hääleõiguseta liige.

7.1.3. Vabakuulajal ei ole lihthäält ega nõuandvat häält.

VIII VALIMISED

8.1. Klass võib soovi korral vahetada oma klassivanemat õpilaskogus.

8.2. Kui õpilaskogu soovib uut presidenti, asepresidenti, hoolekogu eesistujat või õppenõukogu esindavat liiget, tuleb teha asendusvalimised järgmisel õpilaskogu koosolekul.

8.2.1. Ümberhääletamine toimub siis, kui vähemalt 3/4 juhatuse liikmetest seda soovib.

8.2.2. Valitud saab õpilane, kes kogus kõige enam lihthääli.

IX PÕHIMÄÄRUSTE MUUTMINE

9.1. Muudatused põhikirjas tehakse siis, kui 2/3 juhatuse liikmetest seda soovib.

9.1.1. Kõik ettepanekud peavad vähemalt 8 päeva enne koosolekut kõigile juhatuse liikmetele kirjalikult esitatud olema.

X AÕE LIKVIDEERIMINE

10.1. AÕE likvideeritakse, kui 2/3  5.-12.klasside õpilaskonnast sellega nõustub.

Kinnitatud 15.september 2010 - direktor Aivar Saarela